Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  TEZLER  SAYFAYI YAZDIR


Örgütsel Verimliliğin Geliştirilmesinde İletişimin Yeri ve Önemi


Tamer KILIÇ  /   İŞLETME
Y.Lisans   /   14.04.1998
Danışman: Doç Dr. Azim ÖZTÜRK


Görüntülenme Sayısı: 3849
İndirme Sayısı: 0
İnd/Gös: %0NOT: Bu tezin PDF dosyası olmadığından tez indirme bağlantısı yoktur.

Özet

Örgütler değişik birimlerden oluşmaktadır ye bu bölümlerin çeşitli amaçları vardır. Yönetici. örgütsel, verimliliği geliştirmek ve örgütü amaçlarına ulaştırabilmek için, her bölümün farklı amaçlarını sistem anlayışıyla ana amaca yönettiği zaman başarılı olur ve bunu yaparken iletişimi bir araç olarak kullanır. Bundan dolayı iletişim ve sistem kavramları birbirlerinden ayrılmaz.
Sistem anlayışıyla oluşturulmuş iletişim süreçlerinde, iletişimin boyutları biçimsel veya doğal yollardan oluşmaktadır. Yönetim ve örgütsel fonksiyonların yönetici ve örgüt çalışanlarınca yerine getirilmesi, örgütsel iletişim sistemlerini gerektirmektedir.
Örgütsel verimliliğin geliştirilmesi, iletişim sorunlarının çözümlenmesine, iş görenlerin istenilen davranış ve çağın gereklerine göre örgütün yenilenmesine bağlıdır.
Bu çalışmada, öncelikle örgütsel ve yönetsel verimlilik kavramları üzerinde kısaca durulmuş ve arkasından örgütsel verimliliği doğrudan etkileyen örgütsel iletişim sistemi ana hatlarıyla ele alınmıştır. Daha sonra örgütsel iletişimi etkileyen faktörler irdelenmiş ve örgütsel iletişimi engelleyen unsurlar tespit edilmiştir. Örgütsel verimliliğin geliştirilmesi açısından bir zorunluluk olan iletişim etkinliğine ulaşmak için iletişim engellerinin nasıl aşılacağı konusu araştırılmış sonra iletişimin örgütsel işlerlik biçimleri sıralanmıştır.
Örgütlerde doğal iletişimin kaçınılmaz olduğu vurgulandıktan sonra, örgüt ve yönetim fonksiyonlarının yerine getirilmesinde iletişimin rolü açıklanmış ve çalışma son bulmuştur.

Abstract

Organisations have differemt parts and every single part has a difrerent goal. In order to improve organisational productivitiy and help to accomplish organisational goal,
with the help of system approaching method and by means of communication. Only in this way, any manager can be succesful. Because of these explanations, "communication" and "system" concepts can not be set apart.
In communication process depending on "System concept", communication methods are formed by formalar natural ways. Organisational communication systems
are necessary for organisation's participants and managers to accomplish managerial and organisational functions.
It's necessary for improving organisational productivity to solve communication problems and make the participants to agree upon the important goals for the organisation. Organisational development is also another factor to accomplish organisational productivity.
In this study, first of all, "organisational and managerial productivity" concepts are mentioned shortly. And then, organisational communication system, the main factor
which effects the organisational productivity, is explained.
After that, the factors which effect and prevent organisational communication are explained . We learned that reaching to communication effectıviness is compulsory to
improve organisational productivıty. We defined the difficulties and solving methods of
communications in organisations. At the end of the study the roles of communications in organizational and managerial functions are explained.

 77 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics