Uzaktan Eğitim Programları
Ana Sayfa Genel Bilgiler Programlar Enstitü Dergisi Öğrenci İşleri
  GENEL BİLGİLER  
YAZICI DOSTUSAYFAYI YAZDIR
 Uzaktan Eğitim Yönergesi

 

(02. 12. 2008 Tarihli Senato Kararı)

 

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ  ENSTİTÜLERİ

UZAKTAN EĞİTİM YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç

MADDE 1 - (1) Bu yönergenin amacı, Çukurova Üniversitesi Enstitülerinde yapılacak olan Uzaktan Eğitim Programlarında uyulacak esasları tespit etmektir.

 

Kapsam

MADDE 2- (1) Bu yönerge öğrencilere, eğitim için gerekli olan bilgi, beceri, danışmanlık, rehberlik, eğitim döküman ve malzemeleri ile araştırma ve sorgulama hizmetlerinin uzaktan eğitim yoluyla verilmesini kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3- (1) Bu yönerge 2547 sayılı yasanın 12. maddesinin c, d, f, h bentleriyle, Yüksek Öğretim Kurulu’nun 14.12.1999 tarih ve 23906 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Üniversitelerarası Bilgi ve İletişim Teknolojisine Dayalı Uzaktan Yükseköğretim Yönetmeliği ve Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliği’nin 4/(1)/f maddesine  göre düzenlenmiştir.

 

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu yönergede adı geçen;

a)      Asenkron:  Eş zamanlı olmayan, farklı yer ve zamanlarda gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

b)      Çevrimiçi: Bilgisayar sisteminde sunucuya bağlı ve çalışır durumda olma hali,

c)      Danışman: Programı açan anabilim dalı öğretim elemanları içinden öğrencilere danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

d)      Ders danışmanı: Anabilim dalı kurulu tarafından derslerde danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen kişiyi,

e)      Enstitüler: Üniversiteye bağlı lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri,

f)        Forum: Ögrencilerin karşılıklı olarak belli bir konu üzerinde çevrimiçi tartışma yapabildikleri elektronik tartışma ortamı.

g)      Grup: Bir derse kayıt yaptıran tüm öğrencilerden, ders danışmanı başına düşen öğrenci sayısını,

h)      Koordinatör: Ders danışmanları arasından, koordinasyonu sağlamak amacıyla anabilim dalı kurulu kararıyla görevlendirilen kişiyi,

i)        Öğrenci: Çukurova Üniversitesi Enstitüleri uzaktan eğitim programlarına kayıtlı öğrencileri,

j)        Program:  Çukurova Üniversitesi Enstitüleri  Uzaktan Öğretim Programlarını,

k)      Salon: Çukurova Üniversitesi Enstitüleri  Uzaktan Öğretim Programlarına, kayıt olan öğrenciler ile öğretim elemanlarının, internet ortamında etkileşimli olarak iletişim kurabilmeleri için, internet ortamında oluşturulan sanal alanları,

l)        Senkron: Eş zamanlı gerçekleştirilen eğitim-öğretim faaliyetlerini,

m)    Sınav: Ara sınav, yarıyıl sonu sınavı, uygulama sınavı, tek ders sınavını,

n)      Sunucu: Programı açan Enstitüyü,

o)      Uzaktan eğitim: Öğrenci ve öğretim elemanlarının farklı coğrafi mekanlarda olduğu, ders malzemesi aktarımı ve etkileşimin teknolojiden yararlanılarak gerçekleştirildiği eğitim biçimini,

p)      Uzaktan eğitim dersi: Belirli bir dersin içeriğinin uzaktan eğitim teknolojileri kullanılarak aktarılmasına yönelik organizasyonu,

q)      Üniversite: Çukurova  Üniversitesini,

r)       Yönetmelik: Çukurova Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğini tanımlar.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

Kayıt, Öğrenci Hizmetleri, Danışmanlık ve Duyurular

 

Kayıt

Madde 5- (1) Programa kayıt ve kabul işlemleri, Yönetmeliğin 4. maddesine göre yapılır.

(2) Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü, Yönetmeliğin 6. maddesine göre yapılır.

(3) Özel öğrenci kabulü, Yönetmeliğin 7. maddesine göre yapılır.

Ders Kaydı

MADDE 6- (1)  Ders kaydının internet ortamında yapılması esastır. Öğrencinin isteği doğrultusunda, danışman nezaretinde de ders kayıtları yaptırılabilir.

(2) Ders kayıt işlemleri, ilgili yönetmelikte öngörülen ilkeler doğrultusunda yapılır.

(3) Öğrenciler, ders kaydı yaptırmadan önce enstitüler için belirtilen normal eğitim harcını ve uzaktan eğitim (materyal) ücretini öderler. Normal eğitim harcı ve uzaktan eğitim ücretini ödemeyenlerin kayıtları yapılmaz ve yenilenmez.

(4)  Uzaktan eğitim (materyal) ücreti,  her yılın mayıs ayı  içerisinde ilgili  Enstitü Yönetim Kurulunun önerisi ile Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve ilan edilir.

(5) Uzaktan eğitim (materyal) ücreti için ikinci öğretim programlarının ödeme koşulları geçerlidir.

(6) Uzaktan eğitim (materyal) ücreti; bilgisayar ortamında hazırlanmış ders malzemelerini, kitap halinde ders notlarını, ders danışmanlık hizmetlerini, işletim programının (platform) hazırlanmasını ve güncelleştirmesini, idari, akademik ve diğer hizmetleri kapsamaktadır.

(7) Enstitüye kayıt yaptıran her yeni öğrenci, birinci yarıyıl derslerine devam etme hakkına   sahip  olur   ve   birinci   yarıyıl   ders   kayıtları   yapılmış   sayılır. İzleyen yarıyıllarda  önceki yarıyıllarda başarısız olunan  ders ve ayrı ders  niteliğindeki  laboratuar,  proje ve benzeri   çalışmaları    tekrarlamak   şartıyla, bulundukları    yarıyıla    ait   derslere   de yazılabilirler. Ders kaydında kredi sınırlaması Yönetmeliğe göre yapılır.

 (8) Öğrenciler, ders tekrarlarında normal eğitim harcını ve her ders için belirlenmiş olan uzaktan eğitim (materyal) ücretini yeniden öder.

Danışmanlık ve Eğitim Hizmetleri

MADDE 7- (1) Her   öğrenciye,   programı açan anabilim dalı öğretim üyeleri veya yüksek lisansta ders verme yetkisine sahip öğretim görevlileri arasından bir   danışman görevlendirilir.

(2) Her  ders   için   öğrencilere,  programı açan anabilim dalı kurulu tarafından öğretim üyeleri veya yüksek lisansta ders verme yetkisine sahip öğretim görevlileri arasından ders danışmanları görevlendirilir. Ders danışmanlarından biri koordinasyonu sağlamak amacıyla koordinatör olarak görevlendirilir.  Danışmanlar ve koordinatör ilgili enstitü yönetim kurulunun onayıyla kesinleşir.

(3) Gerektiğinde, Üniversite içinden veya dışından da ders danışmanı görevlendirilebilir.

(4) Ders danışmaları,  haftada en az ders süresi kadar internet üzerinden öğrencilerle bağlantı kurmakla ve forumda olduğu derse ait soruları cevaplamakla yükümlüdürler.

 (5) Öğrenciler, danışmanları ile ilgili her türlü iletişimlerini asenkron (internet üzerinden farklı zamanlarda iletişim) olarak forum ortamında yapar.

(6)  Danışmanlar,  öğrencilerle  ilgili  her türlü  bilgi   iletişimini  asenkron  olarak forum ortamında alır.

 Öğrenci Hizmetleri

MADDE 8- (1) Öğrenciler, eğitim-öğretimleri konusunda karşılaşacakları her türlü sorunlarını akademik danışmanlarıyla internet üzerinden görüşür.

(2) Öğrencilere, anabilim dalı ve ilgili enstitü ile ilgili önerilerini iletmeleri için internet üzerinden forum ortamı yaratılır. Öğrenciler ve ders danışmanları internet üzerinden karşılıklı iletişim kurar.

(3) Gerektiğinde rehberlik ve  psikolojik danışmanlık hizmetleri  internet  üzerinden sağlanabilir.

(4) Öğrencilere, Eğitim Planları, Uzaktan Eğitim Programı Yönergesi, Yönetmelik, derslerin konu başlıkları, içerikleri, gerekli kaynaklar, etkileşimli ders malzemeleri ve gerekli diğer bilgiler  internet üzerinden yayınlanır.

(5) Öğrencilerin sınavlarda sorumlu olduğu konular, sınavların niteliği ve sınavların değerlendirme biçimleri her öğretim yılı başında internet üzerinden duyurulur.

(6) Öğrencilere kayıtlı olduğu program ile ilgili çalışma konuları ve iş alanları internet üzerinden duyurulur.

Duyurular

MADDE 9- (1) Eğitim-öğretim ile ilgili tüm resmi duyurular,   internet üzerinden yapılır.

(2)     Danışmanlara   ait   özel   duyurular,   internet   üzerinde,   danışman   bilgilendirme platformları ya da sıkça sorulan sorular bölümlerinde yer alır.

 

(3)  Öğrencilerin uzaktan eğitim için yönetime bildirdikleri internet adresi aynı zamanda tebligat adresidir. Bu adreslere gönderilen her türlü yazışma ve tebligat öğrenciler tarafından alınmış sayılır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Devam Durumu ve Mazeretler

 

Devam Durumu

MADDE 10- (1) Uzaktan eğitim programına platformda, teorik derslere %70, uygulamalı derslere %80 oranında devam etme zorunluluğu vardır.

(2) Uzaktan eğitim programına enstitülerde/ilgili anabilim dallarında yerinde devam etme zorunluluğu yoktur.

 

Mazeretler

MADDE 11- (l)  Öğrencilerin mazeretleriyle ilgili Yönetmeliğin 16. madde hükümleri uygulanır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

Sınavlar, Başarı Durumu, Stajlar ve Dönem Projesi

 

Sınavlar

MADDE 12- (1)  Öğrenciler kayıt yaptırdıkları derslerden bir ara sınav ve bir yarıyıl sonu sınavı, varsa bir uygulama sınavına tabi tutulur.

(2}  Yarıyıl sonu  sınavları,   ilgili anabilim dalının   uygun  gördüğü   derslik,   laboratuarlar veya atölye ortamlarında yapılır.

(3) Uygulama sınavları, ilgili anabilim dalında yapılabileceği gibi, öğrenciye internet üzerinden verilen proje ya da ödevlerin değerlendirilmesiyle de yapılabilir.

(4)   Ara  sınavların  başlangıç ve  bitiş tarihleri  internet  üzerinden  her yarıyıl  başında duyurulur.

(5) Ara sınavlar, eğitim-öğretim dönemi içinde, internet üzerinden senkron sınav şeklinde uygulanır, internet üzerinden yapılan ara sınav esnasında yaşanabilecek teknik sorunlar öğrenciler tarafından Üniversitenin Uzaktan Eğitim Platformu üzerinde yer alan "Sorun Bildir Modülü"ne bildirilir. Bu modüle gelen yazılı sorunlar, e-Uzaktan Eğitim  Platform Yöneticisi tarafından değerlendirilerek,  öğrencilere gerekirse yeni bir sınav hakkı verilir.  Öğrencilerden  Sorun   Bildir  Modülüne  gelen sorunlar, sistem tarafından kaydedilir. Ara sınav notunun %20'si, yarıyıl sonu başarı notunda dikkate alınır.

Başarı Durumu

 MADDE  13- (1)  Sınavlar, tam not (100) üzerinden değerlendirilir. Bir dersten başarılı olmak için, o dersin ara sınav notunun %20'si ile yarı yıl sonu sınav notunun %80'i toplamının en az CC olması gerekir.

(2) Öğretim elemanı tarafından, öğrencilere aldıkları her ders için, aşağıdaki harf notlarından biri yarıyıl sonu ders notu olarak verilir:

  

Başarı notu                              Katsayı            100 puan üzerinden not dönüşümü

      AA                                                4,00              90 - 100

      BA                                                3,50               85 - 89

      BB                                                 3,00               80 - 84

      CB                                                2,50               75 - 79

      CC                                                2,00               70 - 74

      DC                                                1,50               60 - 69

      DD                                                1,00               50 - 59

      FD                                                 0,50               30 - 49

      FF                                                    0                  0 - 29

      NA (Devamsız)

      E (Eksik)

      S (Başarılı)

U (Başarısız)

(3) Kredisiz olarak alınan dersler,  klinik ve laboratuar çalışmaları, seminerler ve dönem projesi için  (U) başarısız veya  başarılı  (S) notu kullanılır. Başarılı (S) veya başarısız (U) notu genel not ortalamasına katılmaz. Eksik (E) notu, yarıyıl sonu sınavına ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilen bir mazereti nedeniyle giremeyen öğrencilere verilir. Bu öğrencilerin yarıyıl sonu sınavı bir sonraki yarıyıl başlangıcından önce yapılarak, başarı notu ilgili Enstitüye gönderilir. Aksi halde (E) notu (FF)’ye dönüşür.

         

          Not Ortalamaları

          MADDE 14 – (1) Öğrencilerin başarı durumu, her yarıyıl sonunda genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Herhangi bir yarıyılın not ortalamasını bulmak için, o yarıyılda öğrencinin bütün derslerden aldığı toplam kredi tutarı, alınan derslerin kredi değeri toplamına bölünür. Elde edilen ortalama, virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programa kabul edilişinden itibaren en az ders yükünü tamamlamak amacıyla almış olduğu derslerin tümü dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır.

            Ders Saydırma

          MADDE 15 – (1) Öğrencilerin özel öğrencilik, yatay geçiş, daha önceki lisansüstü programından ders saydırma, bir veya daha fazla dersten muaf olma ve buna bağlı olarak süre eksiltme koşulları danışmanının önerisi ve ilgili anabilim dalı kurul kararı ile ders yüküne sayılmak üzere Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.

          Ders Tekrarı

          MADDE 16 – (1) Bir dersten başarılı sayılabilmek için, o dersten yarıyıl sonu notu olarak; yüksek lisans öğrencisinin en az (CC) notu almış olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları zorunlu derslere verildiği ilk yarıyılda kayıt yaptırıp başarmak zorundadır. Öğrenciler, başarısız oldukları seçmeli dersler yerine isterlerse danışmanlarının ve ilgili anabilim dalı başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile diğer seçmeli dersleri alabilir. Öğrenciler, genel not ortalamalarını yükseltmek amacıyla dersleri tekrarlayabilir veya seçmeli dersler yerine danışmanınca kabul edilen dersleri alabilir. Ancak bu durumda yarıyıl başında danışmanın, ilgili anabilim dalı başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bilgi vermesi zorunludur.

          Dönem Projesi

          MADDE 17 – (1) Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır. Raporu başarısız bulunan öğrenci, izleyen yarıyılda dönem projesine yeniden kayıt yaptırmak ve bu yarıyıl sonunda da yeni bir yazılı rapor vermek zorundadır. Dönem projesi dersi kredisizdir. Dönem projesi dersi başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

          (2) Dönem projeleri danışmanın denetiminde hazırlanır. Dönem projesi ile ilgili çalışmalar platform üzerinden gerçekleştirilir. Ancak, öğrenci dönem projesini tamamladığında, dönem projesini  basılı olarak danışmanı kanalıyla ilgili enstitüye sunmak zorundadır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Yatay Geçişler, Öğrenci Hakları, Kayıt Silme ve İlişik Kesme

 

Yatay Geçişler

 

MADDE 18- (1) Yatay geçişler. Yönetmeliğin 5.  maddesine göre yapılır.

Öğrenci Hakları

MADDE 19- (1) Uzaktan Öğretim Programı kapsamında öğrenim gören öğrenciler, kayıt yaptırdıkları yıldan başlamak üzere azami öğretim süresi boyunca öğrencilik haklarından yararlanırlar.

Kayıt Silme ve İlişik Kesme

MADDE 20- (1) Öğrencilerin kayıt silme ve ilişik kesme  işlemleri, Yönetmeliğin 15. madde hükümlerine göre yapılır.

ALTINCI BOLÜM

Mezuniyet ve Diploma

MADDE 21- (1) – (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz uzaktan eğitim yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir.

          (2) Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü anabilim dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

 

Hüküm Bulunmayan Hususlar

 

MADDE 22- (1) Bu yönergede karşılığı bulunmayan hususlarda Yönetmeliğin ilgili hükümleri geçerlidir.

Yürürlük

MADDE 23- (1) Bu yönerge, Çukurova Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 24- (1) Bu yönerge hükümleri Çukurova Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

 65 aktif kullanıcı
[Bize Yazın] [Konuk Defteri] [Dilek Kutusu] [Bizi Tavsiye Edin] [Site Haritası]        

© 2004-2014 Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü   

tasarım::ethemevlice  
google analytics